Skip to main content

DISCLAIMER

English

Disclaimer for www.sumo-oriental.com

On this page you will find the disclaimer of www.rotterdamcalypso.nl, as made available by SUMO ORIENTAL. In this disclaimer we indicate under which conditions we offer the information on our website to you.

Intellectual property

The use of the information on this website is free as long as you do not copy, distribute or otherwise use or misuse this information. You may only reuse the information on this website in accordance with the regulations of mandatory law.

It is not permitted to reuse text, photo material or other materials on this website without the express written permission of SUMO ORIENTAL. The intellectual property rests with SUMO ORIENTAL.

No guarantee of correctness

If applicable:

For the prices on our website, we strive for the most accurate representation of reality and the intended prices. Errors that arise and are recognizable as programming or typing errors never form a reason to claim or assume a contract or agreement with SUMO ORIENTAL.

SUMO ORIENTAL strives for a website that is as current as possible. If, despite these efforts, the information or content on this website is incomplete or incorrect, we cannot accept any liability for this.

The information and/or products on this website are offered without any form of guarantee or claim to correctness. We reserve the right to change, remove or repost these materials without prior notice. SUMO ORIENTAL accepts no liability for any information to which we refer via hyperlinks.

Amendments

Should this disclaimer change, you will find the most recent version of the www.sumo-oriental.com disclaimer on this page.

NEDERLANDS

Disclaimer voor www.sumo-oriental.com

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.sumo-oriental.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door SUMO ORIENTAL. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SUMO ORIENTAL is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij SUMO ORIENTAL.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met SUMO ORIENTAL te mogen claimen of te veronderstellen.

SUMO ORIENTAL streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. SUMO ORIENTAL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.sumo-oriental.com op deze pagina.